برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي), فروردین و اردیبهشت 1399, دوره 12, شماره 59
 12 مقاله