نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي (علوم حركتي و ورزش), پاییز و زمستان 1397, دوره 8 (پیاپی 16), شماره 16 (پیاپی32)
 12 مقاله