نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي (علوم حركتي و ورزش), بهار و تابستان 1397, دوره 8 (پیاپی 16), شماره 15 (پیاپی 31)
 10 مقاله