برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي (علوم حركتي و ورزش), پاییز و زمستان 1398, دوره 9 (پیاپی 18), شماره 18 (پیاپی 34)
 12 مقاله