برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي (علوم حركتي و ورزش), بهار و تابستان 1398, دوره 9 (پیاپی 17), شماره 17 (پیاپی 33)
 10 مقاله