فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشكي جندي شاپور, خرداد 1381, دوره -, شماره مسلسل 32
 11 مقاله