برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي, پاییز و زمستان 1398, دوره 12, شماره 2 (پیاپی 23)
 11 مقاله