برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي, بهار و تابستان 1398, دوره 12, شماره 1 (پیاپی 22)
 13 مقاله