نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه رايانش نرم و فن آوري اطلاعات, تابستان 1398, دوره 8, شماره 2
 7 مقاله