فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشكي جندي شاپور, شهريور 1380, دوره -, شماره مسلسل 30
 9 مقاله