نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك (دانشكده مهندسي), بهار و تابستان 1398, دوره 30, شماره 2 (پیاپی 20)
 11 مقاله