نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت كسب و كار هوشمند, پاييز 1398, دوره 7, شماره 29
 7 مقاله