برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي مکانيک دانشگاه تبريز, زمستان 1399, دوره 50, شماره 4 (پياپي 93)
 27 مقاله