فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه علوم حركتي و ورزش, بهار 1382, دوره 1, شماره 2
 7 مقاله