برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي مکانيک دانشگاه تبريز, زمستان 1398, دوره 49, شماره 4 (پياپي 89)
 31 مقاله