فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه علوم حركتي و ورزش, بهار 1383, دوره 1, شماره 3
 11 مقاله