برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي مکانيک دانشگاه تبريز, زمستان 1397, دوره 48, شماره 4 (پياپي 85)
 40 مقاله