برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي مکانيک دانشگاه تبريز, بهار 1399, دوره 50, شماره 1 (پياپي 90) #l001002
 30 مقاله