برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه تحقيقات مهندسي صنايع غذايي (مجله تحقيقات مهندسي كشاورزي), بهار و تابستان 1398, دوره 18, شماره 66
 12 مقاله