فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد, پاييز و زمستان 1381, دوره 26, شماره 4-3
 12 مقاله