نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت كسب و كار هوشمند, بهار 1398, دوره 7, شماره 27
 6 مقاله