برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي), تابستان 1397, دوره 32, شماره 2
 7 مقاله