فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه محيط شناسي, زمستان 1383, دوره 30, شماره 36
 12 مقاله