فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات كيفي در علوم سلامت, پاييز 1398, دوره 8, شماره 3 #l00829
 9 مقاله