فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه (طنين سلامت), تابستان 1398, دوره 7, شماره 2 #p00666
 8 مقاله