فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه (طنين سلامت), بهار 1398, دوره 7, شماره 1 #p00665
 8 مقاله