فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي, زمستان 1398, دوره 29, شماره 4 #r00657
 10 مقاله