فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه ابتكار و خلاقيت در علوم انساني, پاييز 1398, دوره 9, شماره 2 #g00844
 9 مقاله