فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي, پاييز 1398, دوره 29, شماره 3 #r00656
 10 مقاله