فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه ابتكار و خلاقيت در علوم انساني, تابستان 1398, دوره 9, شماره 1 #g00843
 9 مقاله