فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل, زمستان 1381 , دوره 5, شماره 1 (پی در پی 17)
 12 مقاله