فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه روان شناسي كاربردي, زمستان 1398, دوره 13, شماره 4 (پياپي 52) #g00820
 7 مقاله