فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه گياهان دارويي, پاييز 1398, دوره 18 (دوره4), شماره 72 #b00671
 20 مقاله