فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مطالعات روان شناختي, تابستان 1398, دوره 15, شماره 2 #T00193
 10 مقاله