فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مطالعات روان شناختي, بهار 1398, دوره 15, شماره 1 #T00192
 10 مقاله