فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه روان شناسي كاربردي, پاييز 1398, دوره 13, شماره 3 (پياپي 51) #g00807
 7 مقاله