فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه ادبيات و پژوهش هاي ميان رشته اي, تابستان 1398, دوره 1, شماره 1 #b00667
 13 مقاله