فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه دانش مالي تحليل اوراق بهادار (مطالعات مالي), پاييز 1398, دوره 12, شماره 43 #g00803
 14 مقاله