فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه دانش مالي تحليل اوراق بهادار (مطالعات مالي), تابستان 1398, دوره 12, شماره 42 #g00794
 14 مقاله