فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه هنرهاي زيبا- هنرهاي نمايشي و موسيقي (هنرهاي زيبا), تابستان 1398, دوره 24, شماره 2 #T00124
 8 مقاله