فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه هنرهاي زيبا- هنرهاي نمايشي و موسيقي (هنرهاي زيبا), بهار 1398, دوره 24, شماره 1 #T00123
 8 مقاله