فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله سيستم هاي فازي ايران, خرداد 1398, دوره 16, شماره 3 #p00624
 14 مقاله