فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات دندانپزشكي كاسپين, 1398, دوره 8, شماره 2 #l00727
 7 مقاله