فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران, 1398, دوره 8, شماره 1 #l00734
 6 مقاله