فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله ايراني حقوق و اخلاق زيست پزشكي, بهار و تابستان 1398, دوره 1, شماره 1 #l00733
 9 مقاله