فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مدل سازي پيشرفته رياضي (علوم دانشگاه شهيد چمران), پاييز و زمستان 1398, دوره 9, شماره 2 #T00116
 12 مقاله