فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه روانشناسي و روانپزشكي شناخت, 1398, دوره 6, شماره 4 #l00726
 12 مقاله