فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه سيستم هاي جبري, زمستان 1398-بهار 1399, دوره 7, شماره 2 #l00701
 14 مقاله