برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان, 1385, دوره 26, شماره 4 (ويژه نامه فيزيك، رياضي و آمار)
 5 مقاله