برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه علوم زمين خوارزمي (نشريه علوم (دانشگاه خوارزمي)), بهار و تابستان 1398, دوره 5, شماره 1
 7 مقاله